جاوا اسکریپت چیست ؟

آموزش وبسایت

Javascript-


جاوا اسکریپت چیست؟

تاریخچه جاوا اسکریپت:

JavaScript-جاوااسکریپت (JavaScript) محبوبترین زبان برنامهنویسیClient Sideمبتنی بر شیگرایی میباشد که به
وسیله
NetScapeآمریکا در سال1995ارائه و باECMAScriptاستاندارد سازیشده است. نام انتخاب شدهاولیه
این زبان
Mochaو سپسLiveScriptبود که با پشتیبانی از جاوا درNetScape NavigatorبهJavaScriptتغییر
پیدا کرد.

آموزش:

نحوه ایجاد فرم در وردپرس


لازم به ذکر است که این نامگذاری مبتنی بر ارتباط جاوااسکریپت با جاوا نیست و شاید به گونهای انتخاب این
نام ابزاری برای استفاده از محبوبیت جاوا و جذب مخاطب بیشتر برای جاوااسکریپت باشد. جاوا زبان پیشرفته

Server Side
ای است که به وسیلهشرکتSun Microsystemارائه شده است؛ در حالیکه از جاوااسکریپت برای
پردازش
Client Sideاستفاده میشود. از جمله تفاوتهای دیگر این دو زبان میتوان به عدم کامپایل کدهای
جاوااسکریپت بر خلاف جاوا اشاره کرد.

دانلود افزونه:

دانلود افزونه Essential Addons Elementor Pro  نسخه 5.3.1


کدهای جاوااسکریپت در هنگام اجرا درون
Htmlوب سایت قرار میگیرند و در مرورگر کاربر اجرا میشوند؛ این
موضوع باعث شده است برخی
کاربران برای افزایش سرعت لود سایتها، اجرای این اسکریپت را در مرورگر خود
بلاک کنند.

جاوااسکریپت یکی از زبانهای
Client Side scripting languageاست و در نتیجه امکان دسترسی به شیهای
Html
و تغییر آنها در سطحClientرا دارد. همانند بیشتر زبانهای برنامهنویسی، ساختار اصلی این زبان نیز تا
حدودی به
C++شباهت دارد. این زبانPrototypebasedمحسوب میشود و در آن شیها به عنوان مدل در
نظر گرفته و به صورت وراثتی استفاده می
شوند.

کاربردها

علاوه بر سادگی ساختار و امکانات بسیاری که این زبان برای برنامهنویسان ایجاد میکند، با ظهورAjaxکاربرد و
ارزش جاوااسکریپت روز به روز بیشتر و توجه برنامه
نویسان حرفهای به آن جلب شد. هر چند کاربرد اولیه این
زبان برای صفحات وب بوده است اما امروزه در برنامه
های موبایل هم جای خود را باز کرده است.
سیستم
عاملهای موبایلAndroid, IOS, BlackBerryو غیره، قابلیت اجرای برنامههای نوشته شده با
جاوااسکریپت را دارند. هم
چنین از آن در طراحی بازیها و برنامهنویسی شبکهServer Side(Node.js) نیز
استفاده می
شود.

زبانهای برنامهنویسی به دو دستهClient SideوServer Sideتقسیم میشوند.
دسته اول :

ارتباطی با(server) ندارند و هیچگونه درخواستی از جانب آنها بهserverفرستاده نمیشود. کاربرد اصلی این زبانها برای گسترش و طراحی صفحات است و مانند جاوااسکریپت در مرورگر کاربر اجرا میشوند. 

دسته دوم،

زبان های (server side)با ارسال درخواست بهserverپردازش را به آن میسپارند و برای ارتباط با پایگاهداده و پویا کردن وب سایتها استفاده میشوند.
همانطور که بیان شد جاوااسکریپت یک زبان
Client Sideاست اما پلتفرمnode.jsبا بهرهگیری از یک
کتابخانه
HTTP serverبدون نیاز به نرمافزارهای جانبی به برقراری ارتباط باserverمیپردازد و از جاوااسکریپت
به عنوان زبان پیاده
سازی اسکریپتهای خود استفاده میکند. پیشرفتهای اخیرnode.jsباعث افزایش
چشم
گیر کاربرد آن به عنوان یکزبانServer Sideبه جای.NetوPHPشده است.

ویژگیهای جاوااسکریپت:

پس ازHtmlوCss، جاوااسکریپت اصلیترین زبان مورد نیاز برای طراحی سایت است. بدیهی است با توجه به
دامنه گسترده
امکانات جاوااسکریپت و پشتیبانی تمامی مرورگرها از آن، امروزه علاوه بر استفاده ازHtmlوCss
یادگیری این زبان نیز برای هر طراح و برنامه
نویس وب الزامی است. از جملهامکانات و ویژگیهای این زبان
می
توان به نکات زیر اشاره کرد:
-1
امکان ویرایش کدها در هر نوع ویرایشگر متن بدون نیاز به نرمافزار خاص.

-2پشتیبانی از بیشتر ساختارهای کنترلی مانندif, ifelse, for, while, switchو غیره.

-3حساسیت به حروف کوچک و بزرگ. (Case Sensitive)

-4عدم نیاز به مشخص کردن تایپ متغیر در هنگام تعریف متغیر. (نوع هر متغیر با توجه به مقدار منتسب
شده به آن در نظر گرفته می
شود.)

-5عدم نیاز به کامپایل و در نتیجه تغییر سریع خروجی به محض تغییر کد وReloadصفحه.

-6انجام محاسبات ریاضی.

-7دسترسی به مشخصههای هر قسمت از کدHtmlو حتیCssهای آنها. (مانند تغییر در رنگ، فونت،
اندازه متن
ها، ویژگیهای تصاویر و غیره)

-8قابلیت تولید پویای کدHtmlدر صورت نیاز.

پیشنهاد ویژه:

-9انیمیشنسازی و پویایی محتویات سایت.

-10سادهسازی برخی از کدها نسبت به استفاده ازCss. (مانند ایجاد منو، اسلایدر و غیره)

-11کاهش بار ترافیک سرور به علت وجود امکان بررسی اطلاعات سیستمی کاربر بدون نیاز به یک زبان
Server Side
.

-12کنترل مرورگر کاربر، تشخیص خصوصیات آن و نمایش مطالب سایت بر اساس اطلاعات به دست آمده.

-13اعتبار سنجی نوع دادههای وارد شده به وسیلهکاربر.

-14تولیدcookieمورد نیاز در سیستم کاربر و استفاده از آن.

-15کنترل رویدادها و امکان تعریف کد در ازای اتفاق افتادن یک رویداد. (Event handle(

-16ایجاد پیام و هشدار به کاربر بر مبنای دستور برنامهنویس.

کتابخانههای جاوااسکریپت

با گسترش کاربرد جاوااسکریپت همانند سایر زبانهای برنامهنویسی در جهت فراهم نمودن توابع و ابزارهای
پرکاربرد، کتابخانههای این زبان منتشر شدند. انتخاب کتابخانه باید با توجه به نیاز شما صورت پذیرد. از جمله
میتوان به
Prototype, midori, Dojo Toolkit, MooTools, jsPHP, PDF.jsوjQueryاشاره کرد. بنا به کاربرد،

کتابخانهها دریکی از دستهبندیهای کلی زیر قرار میگیرند:

Application

Animation Tools 

Audio
Development Aids

Dom

Forms

-Games

Helpers

Images

 Mobile and Touch

Data

Typography

User Interface

 Video

-Miscellaneous
محبوبترین کتابخانه
jQueryاست که استفاده از جاوااسکریپت را بسیار آسان میسازد. طراحی این کتابخانه
به
گونهای است که روش استفاده از دستورات جاوااسکریپت را تغییر میدهد. لازم به ذکر است کهjQuery
جایگزینی برای جاوااسکریپت محسوب نمی
شود و تنها دستورات  نحوی سادهتری را در اختیار برنامهنویس قرار
می
دهد (مانند فراخوانیهایAjax). امروزه تقریبا برای انجام هر کاری میتوانید پلاگین مناسبی ازjQueryپیدا
کنید.

انواع دادهها در جاوااسکریپت

متغیر محلی از حافظه است که داراینام،نوع، آدرس و مقدار است و میتواند مقادیر مورد نیاز را در خود ذخیره
کند. همانطور که گفته شد جاوااسکریپت به حروف کوچک و بزرگ حساس است و در صورت تعریف متغیر با
هر کدام از این دو حالت، باید تا آخر به نام تعریف شده پایبند بود. یکی از نکات قابل بررسی در هر زبان 185
برنامه نویسی، انواع داده(
Data Type) است. نوع داده در جاوااسکریپت نیاز به تعریف ندارد و بنا بر مقدار
منتسب شده، تشخیص داده می
شود. تایپهای دادهای زیر در این زبان پشتیبانی میشود:

اعداد صحیح و اعشاری (Number)

صحیح و غلط (Boolean)

متن (String(

Null-

Undefined-

شی (Object)

آرایه (Array)

RegExp

نحوه نگارش دستورات

یادگیری نحوه استفاده از این زبان به علت شباهت کلی به زبانهای پایه مانندC++ساده به نظر میرسد.
ساختار نحوی به راحتی قابل درک است و با کمی تمرین در ذهن جای می
گیرد. نگارش دستورات به دو روش
کلی امکان پذ
یر است:
استفاده از اسکریپت به روشinternalدر صفحهHtml
نوشتن کدها در فایل جداگانهای به عنوان روشexternal

روش اول

دستورات مابین تگ زیر قرار میگیرند و مستقیما درheadصفحه نوشته میشوند:
<script language=”javascript” type=”text/javascript”></script>

 روش دوم

دستورات در فایلی با پسوندjsتعریف میشوند. سپس فایل مذکور با تگ زیر درheadفایل اصلی
فراخوانی خواهد شد که در آن
srcآدرس فایلjsاست.
<script language=”javascript” src=”js/script.js” type=”text/javascript”></script>

برگرفته از :

آکادمی آی تی

 

 

پاسخ به سوال دوستان :

شاید تاکنون به این فکر کرده باشین که چرا باید برای کسب و کار خود وبسایت داشته باشین ؟

دلیل اینکه می‌گوییم باید سایت داشته باشید این آمار است. توجه کنید که ۸۱٪ از افراد قبل از

تصمیم گیری در مورد خرید و فروش در یک کسب وکار یا خدمات، در اینترنت تحقیق می کنند.

یعنی ۲۵.۹۲ میلیون نفر هستند که مشاغل را به صورت آنلاین جستجو می کنند. با این وجود ۴۶% کسب و کارها فکر می‌کنند نیاز به وب سایت ندارند.

توجه داشته باشید که جهان به سمت دیجیتالی شدن پیش می‌رود و نداشتن وب سایت

برای یک شرکت یا هر کسب و کاری، به منزلۀ جا ماندن از گردونۀ روزگار است.

برای اطلاعات بیشتر با همکاران ما در شرکت آراز پردازش در ارتباط باشید

آدرس ایمیل:  info@arazpardazesh.com

اینستاگرام شرکت:   https://instagram.com/araz_pardazesh_kla

تماس با ما:     https://arazpardazesh.com/contact

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × یک =