متخصصان
مشاور شرکت، ایده پرداز

زهرا دویرانی فر

تلفن: ۰۲۴۳۳۵۳۲۶۰۲

متخصصان
مدیرعامل شرکت و طراح نرم افزار

مهندس حمیدرضا عباسی

تلفن: ۰۲۴۳۳۵۳۲۶۰۲

متخصصان
رئیس هیات مدیره و طراح گرافیک

مهندس امیررضا عباسی

تلفن:۰۲۴۳۳۵۳۲۶۰۲