بررسی مسائل مهم در حوزه ی امنیت سی پنل

آموزش Cpanel, آموزش وبسایت

بررسی مسائل مهم در حوزه ی امنیت سی پنل

سلام خدمت دو ستان و همراهان آراز پردازش طبق روال چهارشنبه ها در خدمتتون هستیم. 

با آموزش های در مورد سی پنل در مطلب پیش رو به موضوع امنیت پرداخته شده است.

(برای اطلاعات بیشتر به مطالب قبل رجوع شود)

security
در این سرفصلموارد زیر را بررسی می کنیم .

 • امنیت هاست و فضای میزبانیHost Security
  نحوه پسورد گذاریPassword
  پسورد گذاری برروی پوشه هاAdministrator Password

امینت در فضای وب شامل موارد زیادی می شود . که در اینجا به مواردی که مربوط به سی پنل
می شود می پردازیم .

توصیه های امنیتی :

 • 1 جداسازی پسورد سی پنل از دیتابیس
 • 2 نحوه پسورد گذاری صحیح
 • 3عدم آپلود فایلها و افزونه های غیر مطمئن
 • 4 پسورد گذاشتن بر روی پوشه ادمین
 • 5 نحوه پسورد گذاریPassword

هنگامیکهمیخواهیدپسوردیرابرایخودانتخابکنیدحتماسعیکنیدکهمواردزیررا رعایت نمایید.

تا از دسترسی راحت هکرها به کلمه عبور خودتان جلوگیری نمایید.

 •  1نوعانتخابکاراکترها
 •   2تعدادکاراکترها
 • 3 روانشناسیپسورد

دربارهچگونگیانتخابیکپسوردمطمئنومناسبمیتوانگفت:باداشتنیکپسوردخوب ومطمئنمیتوانید.

احتمالهکشدن لورفتنپسورد سایت،ایمیل یاآیدیخودراتاحد زیادیکاهشدهید.

لازمبهذکراستهمیشهبرایانتخابپسوردخوددوچیزرادرنظرداشتهباشید.

اول: این کههیچوقتپسوردخودراسادهانتخابنکنید.

(زیراداشتنپسوردسادهکارهکرراراحتترکردهوخیلیسادهمیتواندپسوردآیدیشماراهککند.)

برای مثال:

انتخابپسورد1432۲۱هیچوقتنمیتواندپسوردیمناسبوخوبیبرایشماباشد.

دوم  :اینکههیچگاهمشخصاتفردیرابرایپسوردخودانتخابنکنید،زیرااگرکسی مشخصات شمارا داشته باشد.

مشخصاتشماراداشتهباشدمیتواندبهآیدیشمانیزدسترسیداشتهباشد.

برای مثال:

نام وخانوادگی،شمارهشناسنامه،نامهمسر،شمارهتلفن،تاریختولدونمیتواندپسوردمناسبی باشد.

توجهبهایننکتهنیزشایانذکراستکههمیشهسعیکنید. ازترکیباعدادوحروفبرای پسوردخودانتخابکنید.

استفادهازSpaceیافاصله)وShift+123($#@%&^)*تاحدزیادی ازلورفتنپسوردجلوگیریمیکند)

سعیکنیدپسوردخودرابیندوتگ>##<قراردهید.یکپنجرهپیامبازکنید.

ایننوشته رابفرستید#<221۲yhk>#بعدآنراسندکنیدولیمشاهدهمیکنید.کهنوشتهایبرایطرفمقابلفرستادهنشد.

همچنیناستفادهازAltمثلااستفادهترکیبیکلیدهایAlt+0140یاAlt+0256وبرای داشتن یک پسورد مطمئن

و مناسب قابل توجه است.

حتماازپسوردهایترکیبیاستفادهکنید.پسوردیکهقابلحفظکردنباشد،نمیتواندهیچگونه تضمینی به شما بدهد.

تعداکاراکترهاحداقلباید0عددباشدبهصورتاستاندارد،البتهاکیداتوصیهمیکنیمکه حداقلاز12کاراکتر استفادهکنید.


چندنمونهپسوردمناسبومطمئن:

tEKsH%n;uaz’d”+f56PR$2Vx2g?-m3;
L{Y*F>|:1Cw;wkX&,|/c+O@J4(n;|{B%D

m^icAwEq%?7[1N}aQHtp#L0S4_865,W
|
Ms0^13#9zjU0!X@UW+LshJlll1&Rn-aV

u)y@a!wJ^x ♪Q&3s:(q*A.E-b=P#B6+X

 

برگرفته از :

cpanel tutorial 2013

نویسنده و ویرایشگر فارسی (بابک قابل رحمت)

پاسخ به سوال دوستان :

شاید تاکنون به این فکر کرده باشین که چرا باید برای کسب و کار خود وبسایت داشته باشین ؟

دلیل اینکه می‌گوییم باید سایت داشته باشید این آمار است. توجه کنید که ۸۱٪ از افراد قبل از

تصمیم گیری در مورد خرید و فروش در یک کسب وکار یا خدمات، در اینترنت تحقیق می کنند.

یعنی ۲۵.۹۲ میلیون نفر هستند که مشاغل را به صورت آنلاین جستجو می کنند. با این وجود ۴۶% کسب و کارها فکر می‌کنند نیاز به وب سایت ندارند.

توجه داشته باشید که جهان به سمت دیجیتالی شدن پیش می‌رود و نداشتن وب سایت

برای یک شرکت یا هر کسب و کاری، به منزلۀ جا ماندن از گردونۀ روزگار است.

برای اطلاعات بیشتر با همکاران ما در شرکت آراز پردازش در ارتباط باشید

آدرس ایمیل:  info@arazpardazesh.com

اینستاگرام شرکت:   https://instagram.com/araz_pardazesh_kla

تماس با ما:     https://arazpardazesh.com/contact

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + 15 =