آموزش PHP: آرایه های انجمنی در PHP

آموزش PHP

سلام  خدمت همراهان عزیز  یکشنبه ها پنج شنبه ها با آموزش زبان برنامه نویسی (PHP) همراه شما هستیم. برای اطلاعات بیشتر به مقاله ی هفته ی قبل مراجعه فرمایید .

آموزش فصل چهارم php

آرایه های انجمنی:

آرایه هایی با اندیس هر عنصر آرایه با یک عددترتیبی  مشخص می شود . یعنی اولین عنصر با اندیس صفر، دومین عنصر با اندیس 1 ، سومین عنصر با اندیس 2 و غیره مشخص می شود . در PHP نوعی آرایه به نام آرایه انجمنی وجود دارد که در آن می توان به هر مقداری ، یک اندیس یا کلید را نسبت داد. به عنوان مثال دستور زیر را ببینید:

grade = array (‘ahmad’=> 15,’Ali’=> 17,’Reza’=>14)$

این آرایه که نامش grade$ است دارای سه عنصر است . اندیس (کلید) عنصر اول Ahmad اندیس (کلید ) عنصر دوم Ali و اندیس (کلید) عنصر سوم Reza است. مقدار عنصر اول 15 مقدار عنصر دوم 17 و مقدار عنصر 14 است . به عبارت دیگر نمرات سه دانشجو در آرایه قرار گرفته اند که کلید آن ها نام دانشجویان است.

همانند آرایه هایی با اندیس عددی به عناصر آرایه های انجمنی نیز می توان به طور انفرادی مقدار داد . به عنوان مثال عناصر آرایه grade$ را به صورت زیر می توان مقدار داد:

الف ) grade = array (‘ahmad’=> 15)$

ب)   grade = array (‘Ali’=> 17)$

ج)   grade = array (‘Reza’=>14)$

معرفی سایت های خارجی:

https://w3school.com

https://html.com

https://php.net

دستیابی به عناصر آرایه انجمنی:

چون اندیس آرایه های انجمنی عددی نیست نمی توان با استفاده از یک شمارنده در حلقه تکرار ، به عناصر آرایه انجمنی دست یافت برای این منظور می توان از حلقه تکرار foreach یا ساختار های ()list() , each() , reset استفاده کرد.

1. به کار گیری foreach

شیوه  به کار گیری این دستور در آرایه های انجمنی ، اندکی متفاوت از به کارگیری آن با آرایه های معمولی است . به عنوان مثال برای چاپ محتویات آرایه grade$ با استفاده از دستور foreach به صورت زیر عمل می شود:

foreach($grade as $key => $value)

;'<echo $key .’=>’. $value . ‘</br

در این دستور foreach متغیر key$ اندیس (کلید) را مشخص می کند که در آرایه grade$ به ترتیب برابر با Reza, Ali,Ahmad است و value$ مقدار کلید را مشخص می کند که ترتیب 15 و 17و 14 است دقت داشته باشید که انتخاب نام key$ و value$ اختیاری است.

2. به کار گیری ساختار () each

این ساختار (تابع) عنصر فعلی آرایه را بر می گرداند و به عنصر بعدی آرایه اشاره خواهد کرد. یعنی پس از برگرداندن عنصر فعلی به عنصر بعدی می رود. برای چاپ محتویات آرایه grade$ با استفاده از ساختار () each به صورت زیر عمل می شود.

while($element = each($grade))

}

;echo $element[‘key’]

;'<=’echo

;echo $element[‘value’]

;'<echo'<br

{

while تابع each اندیس (کلید) و محتویات آرایه grade$ را استخراج کرده در آرایه ای به نام element$ قرار می دهد.  به طوری که در این آرایه دارای سه مقدار و سه اندیس است .

اندیس با واژه ‘key’ ومقدار با واژه ‘value’ قابل دستیابی است . در داخل حلقه تکرار ، برای دستیابی به کلید (اندیس ) از element{‘key’}$ و برای دستیابی به مقدار این کلید از element{‘value’}$ استفاده شده است . در واقع خروجی این دستور while مانند شکل زیر است.

 

3. به کار گیری ساختار () list

با استفاده از ساختار ()list و ()each در کنار یک دیگر نیز می توان محتویات آرایه های انجمنی را به راحتی به نمایش در آورد . تابع ()list می تواند آرایه را به چند مقدار تقسیم کند . بنابراین ، می توانیم دو مقداری راکه توسط تابع each برگردانده می شود از هم تفکیک کرده در دو متغیر جداگانه قرار دهیم . دستورات زیر را ببینید(test.php):

php?>

grade = array (‘ahmad’=> 15,’Ali’=> 17,’Reza’=>14)$

while(list($index, $value) = each($grade))

}

;”<echo “<br> $index = > $value”. “<br

{

<?

در این دستورات، در شرط حلقه While ، ساختار ()each هر یک از اندیس های آرایه grade$ را در متغیر index$ و مقدار کلید را در value$ قرار می دهد. در داخل حلقه تکرار این دو متغیر به همراه علامت >= چاپ می شوند خروجی این دستور نیز دقیقا مانند شکل بالا است همان طور که ملاحظه می شود. کاربرد()list به همراه ()each ساده تر از به کارگیری ()each به تنهایی است.

4. به کار گیری ساختار ()reset

وقتی با ساختار ()each مقادیر عناصر آرایه را چاپ می کنید ، به انتهای آرایه می رسید . اگر در همان برنامه بخواهید بار دیگر به عناصر همان آرایه دستیابی داشته باشید ، باید به ابتدای آرایه برگردید. برای این منظور از ساختار ()reset استفاده می شود . از این تابع به صورت زیر استفاده کنید:

(نام آرایه)reset
 مثال:

طراحی صفحه ای که ضمن تعریف یک آرایه انجمنی چگونگی دستیابی به عناصر آرایه را به روش های مختلف نشان می دهد.

مراحل صفحه :

  1. در فایل ch4-10.php تایپ و در پوشه ی www ذخیره کنید:
<html>

<body>

php?>

grade = array (‘ahmad’=> 15,’Ali’=> 17,’Reza’=>14)$

;”<echo”<br> output by foreach: <br

foreach($grade as $key => $value)

}

;”<echo “<br>” .$key.” = > “.$value. “<br

{

;reset($grade)

;”<echo”<br> output by each: <br

while($element = each($grade))

}

echo $element[‘key’]

;'<=’echo

;echo $element[‘value’]

;'<echo'<br

{

;reset($grade)

;”<echo”<br> output by list and each: <br

while(list($index, $value) = each($grade))

}

;”<echo “<br> $index = > $value”. “<br

{

<?

<body/>

<html/>

دستورات ابتدا یک آرایه انجمنی به نام grade$ در سطر چهارم ایجاد می شود. در سطر پنجم پیامی صادر می گردد، ودر سطر ششم یک حلقه تکرار foreach محتویات آرایه انجمنی را به خروجی می برد. سطر دهم آرایه را reset می کند.

یعنی اولین عنصر آرایه را به عنوان عنصر فعلی منظور نماید. دستور یازدهم یک پیام را در خروجی چاپ می کند. دستور دوازدهم یک حلقه while را ایجاد می کندکه با استفاده از each محتویات آرایه را چاپ می کند. پس از این حلقه while دوباره آرایه reset می شود وحلقه while بعدی محتویات آرایه را با استفاده از ساختار ()each و()list چاپ می کند.

2 مرورگر را اجرا کرده در نوار آدرس آن را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید. اکنون نتیجه اجرا مانند شکل زیر مشاهدده خواهید کرد.

 مثال :

طراحی صفحه ای که به عناصر آرایه ای مقدار داده آن عناصر را به عنوان گزینه های لیست باز شونده قرار می دهد . دراین مثال مشاهده خواهید کرد که استفاده از حلقه for در PHP منجر به کاهش مقدار کد لازم برای ایجاد لیست باز شونده می شود.

مراحل طراحی صفحه:

1 دستورات زیر را در فایل ch4-11.php تایپ و در پوشه ی www ذخیره کنید:

<html>

<body>

<“form action =”ch4-11-1.php”  method=”post>

?what color do you like

<“select name=”choice>

php?>

color = array (‘white’,’black’,’green’,’blue’,’brown’,’red’,’yellow’)$

foreach($color as $content)

}

;”<echo “<option> $content </option

{

;”<echo”</select> <br> <br

;”<echo”<input type=”submit” value=”submit”></form

<?

<body/>

<html/>

سطر چهارم سوال را در مورد رنگ مطلوب می پرسد . سطر پنجم یک دستور select به نام choice را شروع می کند .هفتم آرایه های به نام color$ را با 7 عنصر تعریف می کند . دستور foreach عناصر آرایه را با استفاده از دستورات <option> به عنوان گزینه های لیست باز شونده انتخاب می کند.

2 دستورات زیر را در فایل ch4-11-1.php تایپ و ذخیره کنید:

<html>

<body>

php?>

c = $_post[‘choice’]$

;”echo “<br> your select is:  $c

<?

<body/>

<html/>

دستور چهارم به متغیر فرم choice مراجعه کرده آن را در متغیر c$ قرار می دهد. دستور پنجم انتخاب کاربر را که در متغیر c$ قرار دارد، خروجی چاپ می نماید.

3 مرورگر را اجرا کرده در نوار آدرس آن را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید. اکنون صفحه ای مانند شکل زیر ظاهر می گردد.

4 فلش کنار لیست باز شونده را کلیک و گزینه ای را انتخاب نمایید. اکنون دکمه Submit را کلیک کنید تا نتیجه انتخاب را مانند شکل زیر ببینید.

برگرفته از :

آموزش گام به گام PHP

دکتر عین الله جعفر نژاد قمی

پاسخ به سوال دوستان :

شاید تاکنون به این فکر کرده باشین که چرا باید برای کسب و کار خود وبسایت داشته باشین ؟

دلیل اینکه می‌گوییم باید سایت داشته باشید این آمار است. توجه کنید که ۸۱٪ از افراد قبل از

تصمیم گیری در مورد خرید و فروش در یک کسب وکار یا خدمات، در اینترنت تحقیق می کنند.

یعنی ۲۵.۹۲ میلیون نفر هستند که مشاغل را به صورت آنلاین جستجو می کنند. با این وجود ۴۶% کسب و کارها فکر می‌کنند نیاز به وب سایت ندارند.

توجه داشته باشید که جهان به سمت دیجیتالی شدن پیش می‌رود و نداشتن وب سایت

برای یک شرکت یا هر کسب و کاری، به منزلۀ جا ماندن از گردونۀ روزگار است.

برای اطلاعات بیشتر با همکاران ما در شرکت آراز پردازش در ارتباط باشید

آدرس ایمیل:  info@arazpardazesh.com

اینستاگرام شرکت:   https://instagram.com/araz_pardazesh_kla

تماس با ما:     https://arazpardazesh.com/contact

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =