آموزش PHP: به کار گیری آرایه ها

آموزش PHP

آموزش PHP به کار گیری آرایه ها

سلام  خدمت همراهان عزیز  یکشنبه ها و پنج شنبه ها  با آموزش زبان برنامه نویسی (HTML) و (PHP) همراه شما هستیم. برای اطلاعات بیشتر به مقاله ی هفته ی قبل مراجعه فرمایید .

آموزش فصل چهارم php

به کار گیری آرایه

تاکنون برای ذخیره داده ها از متغیری استفاده کردیم فقط یک مقدار را ذخیره می کند. در این بخش ساختار مهمی به نام آرایه را بررسی می کنیم که دنباله ای از مقادیر را در خودش ذخیره می کند. هر آرایه دارای چند عنصر است که هر عنصر می تواند حاوی مقداری مثل عدد یا متن یا آرایه دیگری باشد آرایه ها در php به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند.

1. آرایه هایی با اندیس عددی
2. آرایه های با انجمنی

آرایه هایی با اندیس عددی آن های هستند که برای دستیابی به عناصر آن ها از یک اندیس عددی استفاده می شود. در حالی که در آرایه های انجمنی ، اندیس دستیابی به عنصر آرایه می تواند غیر عددی باشد.

آرایه هایی با اندیس عددی:

در اغلب زبان هایی که با آن ها آشنایی دارید مثل Java  C++,C برای دستیابی به عناصر آرایه از یک اندیس عددی استفاده می شود. در PHP نیز می توان از این نوع آرایه ها استفاده کرد اولین اندیس آرایه در PHP صفر است به عنوان مثال اگر x$ یک آرایه با طول 5 باشد اندیس عناصر آن به صورت زیر است.

$x $x[0] $x[1] $x[2] $x[3] $x[4]
5 10 4 20 15

برای ایجاد چنین آرایه ای با استفاده از واژه array  به صورت زیر عمل می شود.

x = array (5,10,4,20,15)$

اکنون به دستورات زیر توجه کنید.

echo $x[0]

echo $x[4]

دستور اول مقدار 5 و دستور دوم 15 را در خروجی چاپ می کند زیرا اندیس آرایه x$ از 0 تا 4 است با دستور انتساب می توان به عناصر آرایه مقداری داد. دستورات زیر را ببینید:

الف) x[2] = 25 $

ب) x[0] = 18 $

پ)  x[3] = 19 $

اکنون محتویات آرایه x$ به صورت زیر خواهد بود:

0 1 2 3 4
18 10 25 19 15

اگر بخواهیم ضمن ایجاد آرایه بازه ای از اعداد را در عناصر آن قرار دهیم از واژه range استفاده می کنیم.

num = range (10,15)$

این دستور در PHP آرایه ای به نام num$ را ایجاد می کند که 6 عنصر دارد و محتویات عناصر آن اعداد 10 تا 15 می باشند.  دستورات زیر را ببینید:

الف) echo “$x[0] , $x[1], $x[2], $x[3], $x[4]

ٖب)  “<echo “<br

پ) “echo “$num[0], $num[1], $num[2], $num[3], $num[4],$num[5],$num[6]

دستور اول محتویات آرایه x$ را به خروجی می برد . دستور دوم سطر جاری را رد می کند و دستور سوم محتویات آرایه num$ را به خروجی می برد.

مطلب پیشنهادی:

آموزش PHP : انتقال کنترل غیر شرطی

در PHP به روش دیگری نیز می توان آرایه را ایجاد کرد. به عنوان مثال دستور زیر را ببنید:

الف) x[0] = 5 $

ب) x[1] = 10 $

پ)  x[2] = 15 $

این دستورات آرایه ای به نام y$ را به صورت زیر ایجاد می کند:

0 1 2
5 10 15

همانطور که دیدید آرایه y$ را به صورت زیر می توان در نظر بگیرید:

y = array (5,10,15)$
حلقه تکرار و آرایه

همان طور که دیدید برای دستیابی به عناصر آرایه از اندیس استفاده می شود چون در آرایه هایی با اندیس عددی ، اندیس هاعددی اندیس ها دنباله ای از اعداد با شروع از صفر می باشند با یک حلقه می توان به تمام عناصر آرایه دست یافت به عنوان مثال آرایه x$ را در نظر بگیرید:

x = [5,10,15,20,25]$

دستور for که در زیر آمده است محتویات آرایه x$ را چاپ می کند.

(++for ($i = 0; $i< 5;$i

“echo “$x[i]

با استفاده از دستور while نیز می توان همین کار را انجام داد. به عنوان مثال برای چاپ عناصر آرایه x$ با دستور while به صورت زیر عمل می شود:

i =0 $

while($i<5)

}

“echo “$x[$i]

++i $

{

دستور foreach

علاوه بر دستورات (for) و (while) که برای نمایش اطلاعات موجود در آرایه به کار می روند دستور foreach نیز امکان جالبی  برای دستیابی به عناصر آرایه است. این دستور وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که تعداد عناصر آرایه مشخص نباشد کاربرد آن به صورت زیر است:

foreach($arrayname as $index)

}

{

arrayname$ نام آرایه ای است که محتویات آن باید دستیابی شود as واژه ای است که باید به همین صورت به کار برده شود و index$ متغیری است که عنصر فعلی آرایه در آن قرار می گیرد . به عنوان مثال برای چاپ عناصر آرایه x$  که قبلا دیدید به صورت زیر از foreach استفاده می شود.

foreach($x as $current)

;”.echo”$current

“echo “$x[i]

در این دستور foreach هریک از عناصر آرایه x$ به نوبت در متغیر current$ قرار می گیرند و در دستور echo به خروجی می روند برای این که بین عناصر خروجی فاصله ای ایجاد شود هر عنصر را با یک فاصله خالی یعنی ” الحاق کردیم.

نکته ای در مورد اندیس آرایه عددی:

همانطور که دیدید اندیس آرایه ها در PHP با صفر شروع می شود. به عنوان مثال آرایه x$ را در نظر بگیرید:

x = [5,10,15]$

در این دستور آرایه ای ایجاد میشود که عناصر آن عبارتند از:

الف) x[0] = 5 $

ب) x[1] = 10 $

پ)  x[2] = 15 $

می توان اندیس آرایه را از عددی غیر از صفر شروع کرد به عنوان مثال اگر بخواهید اندیس آرایه را از 1 شروع کنید باید به صورت زیر عمل نمایید:

x = [1=> 5,10,15]$

آرایه ای ایجاد می شود که عناصر آن عبارتنداز:

الف) x[1] = 5 $

ب) x[2] = 10 $

پ)  x[3] = 15 $

مثال :

طراحی صفحه ای که اسامی شهرهایی را در آرایه قرارداده آن ها را نمایش می دهد.

مراحل طراحی صفحه :

1 دستورات زیر را در فایل ch4-8.php تایپ و در پوشه ی www ذخیره کنید:

 

<html>

<body>

php?>

city= array(1=> “Babol”,”Tehran”, “Sari” , “Amol”, Shiraz”) $

foreach($city as $index => $state)

}

;”echo “<br><br>$index-$state

{

<?

<body/>

<html/>

دستور چهارم آرایه ای به نام city$ را تعریف می کند که اندیس اولین عنصر آن یک است نام پنج شهر در داخل آرایه قرار می گیرد. سطر پنجم یک حلقه تکرار foreach را ایجاد می کند. که عناصر آرایه را به همراه اندیس آن ها در خروجی چاپ می نماید.

2 مرورگر را اجرا کرده در نوار آدرس آن را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید اکنون صفحه ای مانند شکل زیر خواهید دید.

CamScanner 11-25-2022 10.57.45_1
مثال :

طراحی صفحه ای که فرمی را ظاهر کرده تعداد دوستان کاربر را سوال می کند سپس اسامی دوستان کاربر را از ورودی دریافت کرده در آرایه ای قرار می دهد و عناصر آرایه را در صفحه ای نمایش می دهد این برنامه نسخه تکمیل شده مثال آموزش دستور for است.

مراحل طراحی صفحه

1. دستورات زیر را در فایل ch4-9.html تایپ و در پوشه ی www ذخیره کنید:

<html>

<body>

<“form method=post action=”ch4-9.php>

?How many friend do you have

<“INPUT NAME=”Number” TYPE=”text” size=”3>

<br>

<br>

<“INPUT TYPE=”submit” Value=”submit order>

<br>

<form/>

<body/>

<html/>

این دستورات فرمی را با یک کادر تنی ایجاد کرده تعداد دوستان کاربر را درخواست می کند.

مطلب مفید:

آموزش PHP :ساختار های تکرار(دستورات do while)

2.  دستورات زیر را در فایل ch4-9.php تایپ و ذخیره کنید:

<html>

<body>

<“form method =”post” action=”ch4-9-1.php>

php?>

Num= $_Post[‘number’]$

for ($counter = 0 ; $counter < $Num; $counter ++)

}

offset= $counter +1 $

“<echo “<br> <br> Please enter the name of friend number $offset<br

“<“echo”<br><INPUT NAME=”child” TYPE=”text

{

<?

<br>

<br>

<“INPUT TYPE=”submit” Value=”submit>

<body/>

<html/>

این دستورات به تعدادی با متغیر Num$ مشخص می گردد کادر متنی ایجاد کرده نام دوستان کاربر را در خواست می کند دکمه ای ایجاد می شود تا این اطلاعات به فرم دیگری تحویل داده شوند در سطر دهم نام کادر متنی آرایه ای به نام child انتخاب شده است به چگونگی دستیابی آن در برنامه بعدی توجه کنید.

3. دستورات زیر را در فایل ch4-9-1.php تایپ و ذخیره کنید:

<html>

<body>

php?>

c= $_Post[‘child’]$

;”echo “<br><br>your friend’s names are

foreach($c as $index)

}

“<echo “<br> ” . $index”<br

{

<?

<body/>

<html/>

در سطر چهارم محتویات آرایه child که یک متغیر فرم است در متغیر c$ قرار می گیرد تا به آسانی استفاده شود در سطر ششم یک حلقه تکرار foreach برای دستیابی به عناصر آرایه c$ ساخته می شود.

سطر هشتم محتویات هر عنصر آرایه را در یک سطر چاپ می کند.

4 مرورگر را اجرا کرده در نوار آدرس آن را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید تا ظاهر شود.

5 عددی مثل 3 را در کادر متنی وارد کرده دکمه Submit Order را کلیک کنید اکنون صفحه ای را خواهید داشت.

6 در هر کادر متنی نامی را وارد کرده دکمه Submit را کلیک کنید.

برگرفته از :

کتاب راهنمای جامع (HTML, BHTML, XML)

دکتر عین الله جعفر نژاد قمی

پاسخ به سوال دوستان :

شاید تاکنون به این فکر کرده باشین که چرا باید برای کسب و کار خود وبسایت داشته باشین ؟

دلیل اینکه می‌گوییم باید سایت داشته باشید این آمار است. توجه کنید که ۸۱٪ از افراد قبل از

تصمیم گیری در مورد خرید و فروش در یک کسب وکار یا خدمات، در اینترنت تحقیق می کنند.

یعنی ۲۵.۹۲ میلیون نفر هستند که مشاغل را به صورت آنلاین جستجو می کنند. با این وجود ۴۶% کسب و کارها فکر می‌کنند نیاز به وب سایت ندارند.

توجه داشته باشید که جهان به سمت دیجیتالی شدن پیش می‌رود و نداشتن وب سایت

برای یک شرکت یا هر کسب و کاری، به منزلۀ جا ماندن از گردونۀ روزگار است.

برای اطلاعات بیشتر با همکاران ما در شرکت آراز پردازش در ارتباط باشید

آدرس ایمیل:  info@arazpardazesh.com

اینستاگرام شرکت:   https://instagram.com/araz_pardazesh_kla

تماس با ما:     https://arazpardazesh.com/contact

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج − یک =