اهمیت و اهداف تبلیغات و تاثیر آن بر کسب و کار

کسب و کار

Advertising
عنوان مقاله :

اهمیت و اهداف تبلیغات و تاثیر آن بر کسب و کار

video-adevertising-blogمقدمه :

در اﯾﻦ مقاله  ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ و اﻫﺪاف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﺛﺮ  اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش و اﻓﺮاد ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ در اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺷﻐﻞ در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ. ﺗﺒﻠﯿﻎ در اﻣﻮر ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ( ﯾﮑﯽ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮان ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:» اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ام را از ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ده دﻻر ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ دﻻر از آن را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮥاولیه  اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻢ و ﻧﻪ دﻻر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺻﺮف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.)

ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻠﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎﻻﺳﺖ. درﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺮﯾﺪار ﮐﺎﻻی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﺮد اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺰرگ ﺷﻮد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﯾﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﺧﻮد ارﺗﻘﺎء دﻫﯿﺪ؛

ﻣﺜﻼ در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﺳﻮﻟﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺘّﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﯿﺪ و در اداﻣﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

اینترنت صنعت تبلیغات را متحول کرده است و آن را از اشکال سنتی مانند رسانه های پخش و چاپ به حوزه رسانه های اجتماعی گسترش داده است. کسب و کارها در حال حاضر با رقابت بزرگی در افزایش نفوذ تبلیغات خود برای ایجاد آگاهی، هدایت فروش، حفظ سهم بازار و ایجاد هویت برند روبرو هستند.

چرا تبلیغات مهم است:

images

کارآفرینانی که می خواهند کسب و کار خود را راه اندازی کنند، باید بدانند چرا تبلیغات اهمیت دارد. اکثر کسب و کارها به این دلیل شکست می خورند که اهمیت تبلیغات را درک نمی کنند. تبلیغات یکی از حیاتی ترین جنبه های کسب و کار شماست. این به شما امکان می دهد تا به مخاطبان بیشتری دسترسی داشته باشید و در عین حال برند خود را تبلیغ کنید! با این حال، بسیاری از شرکت‌ها هنوز محصول یا خدمات خود را تبلیغ نمی‌کنند، حتی اگر می‌تواند به رشد شرکتشان کمک کند!

1. تبلیغات بخش مهمی از بازاریابی است

بسیاری از افراد از بازاریابی و تبلیغات به جای یکدیگر استفاده می کنند. بازاریابی مشخص می کند که مشتریان چه می خواهند، آنها را تشویق به خرید می کند و پس از آن با آنها درگیر می شود تا وفاداری خود را حفظ کنند. برای اینکه توجه آنها را جلب کنید و به آنها بفهمانید که آنچه آنها به دنبال آن هستند دارید، به تبلیغات نیاز دارید.( تبلیغات مانند قلاب ماهی است، در حالی که بازاریابی تمام کار ماهیگیر است.)

2 . تقسیم بندی بازار

کسب‌وکارها بسته به تأثیر تلاش‌های تبلیغاتی خود بر نتایج مالی کسب‌وکار، تصمیم‌های تقسیم‌بندی بازار را می‌گیرند. یک کسب‌وکار می‌تواند تأثیر مالی تلاش‌های تبلیغاتی را در برابر سرمایه‌گذاری‌هایی که برای توسعه تبلیغات انجام شده است، کمیت و ارزیابی کند.

بر اساس یافته‌های خود، صاحبان مشاغل ممکن است تصمیم بگیرند که تبلیغات خود را برای دستیابی به بخش خاصی از بازار موجود تنظیم کنند یا به دنبال نفوذ در بازار در میان یک پایگاه مصرف‌کننده جدید باشند. هدف هدایت تبلیغات به سمت پایگاه مصرف کننده است که در آن بیشترین امکان بازگشت سرمایه وجود دارد.

3 .  تبلیغات بر اقتصاد تأثیر می گذارد

 هزینه تبلیغات در سراسر جهان در حال افزایش است. کارشناسان تخمین می زنند که در سال 2024، تبلیغات به بیش از 630 میلیارد دلار خواهد رسید. این به مشاغل بیشتر، خریداران بیشتر، رقابت قوی تر و افزایش تولید ناخالص داخلی ترجمه می شود. تبلیغات برای صنعت خلاق نیز خوب است. شرکت ها اغلب به عکاسان، انیماتورها، نوازندگان، طراحان مد و غیره برای کمک به تبلیغات نیاز دارند. همه اینها باعث رشد اقتصادی می شود.

مطالب پیشنهادی سردبیر:

تاثیر وب سایت بر کسب و کارها چیست؟

20 دلیل مهم داشتن وب سایت برای کسب و کارهای کوچک

 

اهداف تبلیغات :

1. ایجاد آگاهی

هدف اصلی تبلیغات ایجاد آگاهی در مورد محصولات یا خدمات یک شرکت است. تبلیغات مشتریان را از پیشنهادات جدید مطلع می کند، محصولات موجود را به آنها یادآوری می کند و آنها را در مورد هر گونه تغییر و تغییری که ممکن است تمایل آنها به خرید را افزایش دهد به روز می کند.

افزایش آگاهی از برند راه را برای ایجاد شهرت خوب برای شرکت شما هموار می کند. شهرت خوب مهم است زیرا در این صورت فروش و سود بیشتری برای شرکت به همراه خواهد داشت.

2 . هویت نام تجاری

استراتژی ها و تلاش های تبلیغات تجاری به ایجاد هویت برند در بین مصرف کنندگان در بازار کمک می کند. کسب‌وکارهایی که در تبلیغات تاثیرگذار شرکت می‌کنند، احتمالاً خود را محکم در بازار تثبیت می‌کنند. زیرا تأثیر روانی ماندگاری بر روی مخاطب ایجاد می‌کنند.  به آنها سرگرمی یا اطلاعات ارزشمندی می‌دهند.

و ارتباط مثبتی با محصول خود ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، کسب‌وکارها می‌توانند موقعیتی قوی در بازار ایجاد کنند. که در آن، بر اساس تبلیغات خود، از طریق محصولات و خدمات با کیفیتی که ارزش پول را ارائه می‌دهند، انتظارات مشتری را برآورده کنند.

3. رشد فروش

تبلیغات باعث رشد فروش کسب و کار می شود زیرا باعث ایجاد علاقه در بین مصرف کنندگان می شود. هنگامی که مصرف کنندگان از محصولات و خدمات یک شرکت آگاه شوند، به احتمال زیاد به بیرون رفته و آن را خریداری می کنند، به خصوص اگر تبلیغات آنها را ترغیب کند که آن را امتحان کنند و خودشان آن را تجربه کنند.

از طریق تجارت الکترونیکی و رسانه‌های اجتماعی، کسب‌وکارها اکنون به میزان قابل توجهی دسترسی پیدا کرده‌اند و می‌توانند به معنای واقعی کلمه با مصرف‌کنندگان در هر نقطه از جهان معامله کنند.

 4 . حفظ مشتریان

کارشناسان می گویند کمپین های تبلیغاتی مداوم کلید حفظ مشتریان هستند. یک مصرف کننده ممکن است محصولی را از یک کسب و کار بخرد و دوباره به آن فکر نکند، حتی اگر راضی باشد. با این حال، اگر آنها به دیدن تبلیغات ادامه دهند. به آنها یادآوری می شود که این شرکتی است که آنها دوست دارند.

اجرای کمپین های تبلیغاتی منسجم به ویژه در صورتی مهم است که کسب و کار به خوبی کار نمی کند و نیاز به مشتریان جدید و بازگشتی دارد..

سخن پایانی:

چه یک کسب و کار تاسیس شده باشید و چه تازه شروع کرده اید، تبلیغات ضروری است. اگر کسب و کاری به دنبال کسب درآمد نیست، چه فایده ای دارد؟ پاسخ اصلاً هیچ است! یک جستجوی سریع در گوگل برای «چرا تبلیغات اهمیت دارند» پاسخ های زیادی به دست می دهد، اما اگر آن را به یک چیز خلاصه کنیم، تبلیغات اهمیت دارند زیرا درآمدزایی دارند.

برگرفته از :

smallbusiness.chron.com

theimportantsite.com

fresco news.com

 

 

پاسخ به سوال دوستان :

شاید تاکنون به این فکر کرده باشین که چرا باید برای کسب و کار خود وبسایت داشته باشین ؟

دلیل اینکه می‌گوییم باید سایت داشته باشید این آمار است. توجه کنید که ۸۱٪ از افراد قبل از

تصمیم گیری در مورد خرید و فروش در یک کسب وکار یا خدمات، در اینترنت تحقیق می کنند.

یعنی ۲۵.۹۲ میلیون نفر هستند که مشاغل را به صورت آنلاین جستجو می کنند. با این وجود ۴۶% کسب و کارها فکر می‌کنند نیاز به وب سایت ندارند.

توجه داشته باشید که جهان به سمت دیجیتالی شدن پیش می‌رود و نداشتن وب سایت

برای یک شرکت یا هر کسب و کاری، به منزلۀ جا ماندن از گردونۀ روزگار است.

برای اطلاعات بیشتر با همکاران ما در شرکت آراز پردازش در ارتباط باشید

آدرس ایمیل:  info@arazpardazesh.com

اینستاگرام شرکت:   https://instagram.com/araz_pardazesh_kla

تماس با ما:     https://arazpardazesh.com/contact

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × چهار =