معرفی قسمت های مختلف سی پنل

آموزش Cpanel

معرفی قسمت های مختلف سی پنل

مقدمه:

پس از ورود موفقیت آمیز به (cpanel) میتوانید نماي اصلی (cpanel) خود را ببینید. صفحۀ اصلی از جعبه هـاي مختلفـی تشـکیل شده.

که درون هر جعبه پیوندهایی براي رفتن به قسمتهاي مختلف (cpanel) وجود دارد. که اگر تا آخر همراه ایـن  مقاله باشید .حتما ً می توانید از تمامی این قسمتها استفاده ی لازم و کافی را ببرید.

1

به غیر از بخش وسط صفحه که قسمت اصلی را تشکیل می دهد. (cpanel) یک نوار در بالاي صفحه به صورت افقی و یک نوار هـم به صورت عمودي در سمت چپ صفحه قرار گرفته است.  که هر کدام داراي نمادهایی براي رفـتن

بـه قسـمت هـاي مهـم(cpanel) هستند.

نوار افقی ِ بالاي صفحه که در تمامی بخشهاي(cpanel) وجود دارد. پیوندهایی براي رفـتن بـه بخـش تغییـر رمـز عبـور،جستجوي ابزار، تغییر زبان، تغییرقالب و … دارد.

پس اگر میخواهید با دستورات این نوار به صورت کامل آشنا شوید، به تصویر زیرنگاهی بیندازید که نماي بزرگتري از آن خواهد بود.

2

(LOGOUT)

برای خروج از حساب (cpanel) خود می توانید از ایــن گزینــه اســتفاده کنیــد. زمــانی کــه روي رایانه هاي عمومی وارد  سی پنل می شوید. پس از اتمام کار  حتما ً روي این پیوند کلیک کنید.

 (password & security) :

رمز عبور ورود به (cpanel) را از این بخش میتوانید تغییر دهید. بهتر است هر از چندگاهی این رمز عبور را تغییر دهید. که به نفع امنیت سایت شماست.

(change language) :

براي تغییر زبان محیط کاربري سی پنل میتوانید.  از این بخش اقدام کنیـد. البتـه توجـه داشـته باشید.

که زبان فارسی ممکن است در فهرست زبانهاي نصبشده روي سیپنل نباشد. پس بهتر اسـت کـه زبـان پـیش فرض یا همین انلگیسی را براي سیپنل انتخاب کنید.

چون بیشتر منابع آموزشی هم با در نظر گرفتن این زبان،سیپنل را آموزش میدهند.

(change style) :

نما و قالب (cpanel) خود را از این قسمتمیتوانید تغییر دهید. معمولا ً شامل قالبهاي جدید و قدیم سی پنل است.

(contact informatin) :

اطلاعات تماس شما براي سی پنل از این قسمت قابل ویرایش است.به عنوان مهمترین گزینـه از این قسمت حتما ً باید ایمیلی را در جعبۀ اول وارد کنید.

تا(cpanel) از طریق این ایمیـل بتوانـد هشـدارها را بـه شـما اطلاع دهد. و قبل از اینکه دیر شود شما اقدام به رفع مشکل کنید.

مثلا ً ممکن است حجم فضاي میزبانی یـا پهنـاي بانـد شما پس از مدت زمانی به اتمام برسد که اگر به این محدوده

برسد، سرویس شما حتما ً معلق (suspend) خواهد شد.

دربخش پایین همین صفحه هم میتوانید تعین کنید. که چه نوع هشدارهایی باید به صـورت ایمیـل بـراي شـما

ارسـال شود.  به عنوان مثال اگر گزینۀ (my accounts password changes) را فعال کنید.

زمانی کـه رمـز عبـور حسـاب سیپنل شما عوض میشود، براي شما ایمیلی ارسال خواهد شد.

این براي تشخیص زودهنگام دسترسی هاي غیرمجاز بـه حساب شما خیلی میتواند مفید باشد.

( Reset page settings) :

تنظیمات همان صفحه اي که همین که درون آن هستید. را به حالت پیشفرض تبدیل میکند.

در نوار بالاي صفحاتCpanelیک علامت زنگوله هم وجود دارد .که زمانی که پیامی براي نمـایش وجـود داشـته باشـد.

بـه شـما هشدار میدهد و باید آن را حتما ً مطالعه کنید.

3

یک جعبه هم با عنوانSearchوجود دارد.  که با وارد کردن عبارتی درون آن سیپنل سعی در جسـتجو کـردن آن ابـزار از درون سی پنل میکند.

گاهی اوقات باید فورا ً به سراغ یک بخش از سیپنل بروید که استفاده از جستجو میتواند خیلی مفید باشد.

اما حالا میرویم به سراغ نوار عمودي سمت چپ صفحه که حاوي2 تا پیوند براي رفتن به قسمتهـاي کلـیCpanel

است.

4
Home
:

با کلیک روي این دکمه در هر کجاي سیِ پنل که باشید به صفحۀ اول یا اصلیCpanelخواهید رفـت.

همان صفحه اي که ابزارهاي سی پنل به صورت جعبه جعبه از همدیگر جدا شده است.

User Manager:

در نسخه هاي جدید سیپنل هر مدیر سی پنـل مـیتوانـد چنـدین کـاربربسـازد و بـه آنهـا امکـان دسترسی به بخش هاي خاصی ازCpanelرا بدهد. براي این کار باید وارد بخشUser Mangerشوید.

یک نوار آماري هم در سمت راست صفحۀ اصلیcPanelموجود است. این نوار تمام امار و ارقامی که باید جلوي چشم شـما باشـد ،را به شما نشان میدهد.

به عنوان مثال:

اینکه تا الان چقدر از میزان حجم فضاي میزبانی یا پهناي باند هاست خود استفاده کردیـد.

یا اینکه از دیگر امکانات فضاي میزبانی مثل حساب هاي ایمیل،FTP، پایگاه داده و … چقدر بهره بردید، همگـی در

ایـن نـوار قابـل نمایش است.

5

نوار آمار و اطلاعات:

در سی پنل، شما یک نوار به صورت عمودي در صفحۀ اصلی خواهید دید. که در این نوار آمار و اطلاعات بسـیار

مهمـی از وضـعیت بخش هاي مختلف فضاي میزبانی ِ شما در اختیارتان قرار خواهد داد.

.مثلا ً فرض کنید میخواهید بدانیـد چـه تعـداد پایگـاه داده یـا حسابFTPتا به حال ساختید که باید

این مقادیر را همیشه در نظر داشته باشید.

در این نوار هشـدارها و همچنـین خطاهـایی از میزان مصرف هر کدام از منابع سرور به شما نمایش داده خواهد شد.

در نهایت اطلاعات مهم فضاي میزبـانی ِ شـما همیشـه جلـوي چشمانتان خواهد بود.

6

این نوار شامل دوجعبه است که اولین جعبۀ آن بـا عنـوانGENERAL INFORMATIONبـه معنـاي اطلاعـات کلـی شـناخته میشود.

تک تک این موارد بدین صورت است:

Current User:

نام کاربري شما را نشان میدهد. همان نام کاربري که با اسـتفاده از قـادر بـه وارد شـدن بـه حسـاب سی پنل خود هستید.

Primary Domain:

دامنـۀ اصـلی حسـاب سـی پنـل شـما را نشـان مـیدهـد. همـان دامنـه اي کـه ریشـۀ آن پوشـۀ

public_htmlروي فضاي میزبانی ِ شماست.

Home Directory:

مسیر پوشۀ خانگی روي سرور لینوکس را به مـا نشـان مـیدهـد. کـه معمـولا ً در مسـیرhome

پوشه اي با نام کاربري شما ساخته میشود که تمامی اطلاعات سایت و دیگر امکانات شما در آن ذخیره میشود.

Last Login:

نشان دهنده ی آخرین آيپی است.  که با آن شخص مورد نظر وارد سی پنل شده است.

اگر این آيپی ناآشـنا است و آيپی است که قبلا ً شما با آن وارد سی پنل خود نشده اید

باید فورا ً رمز عبـور را تغییـر دهیـد. و کـل بخـش هـاي سی پنل خود را بررسی کنید.  که مبادا دسترسی هاي خاصی براي شخص مورد نظر ایجاد شده باشد.

Theme:

امکان تغییر قالب فضاي میزبانی ِ کنترل پنل سی پنل را به شما میدهد. هر چند که بـراي تغییـر بهتـر قالـب سی پنل بایدبه بخشChange Styleمراجعه نمایید.

Server Information:

اطلاعات سرور شما با کلیک کردن روي این پیوند به شما نشان داده خواهد شد.

اطلاعـاتی از قبیلIPسرور و همچنین نام بستۀ میزبانی، نسخۀ سی پنل، نام قالب، نسخۀPHP و دیگر بخشهاي اصلی سرور همگـی از این بخش قابل دسترس است.

همچنین تمامی سرویس هایی که در حال حاضر به صورت اجراشده هستند. را بـه شـما نشان میدهد.

دومین جعبه از نوار عمومی اطلاعات سمت راست صفحۀ اصلی ِ سیپنل، با عنوانSTATISTICSشناخته میشود و آمار

و ارقام کل منابع هاست شما را به شما نشان میدهد.

7

MySQL® Databases:

تعداد کل پایگاههاي دادهاي که ساختید را از اینجا میتوانید ببینید. علاوه بر اینکـه

حـداکثر تعداد پایگاه داده اي که میتوانید بسازید را هم به شما نشان میدهد.

Disk Usage:

میزان مصرف فضایی از حافظه که به شما اختصاص داده شده را از این قسمت میتوانید ببینید.

اگر این مقدار به انتهاي خودش نزدیک شود، باید یا طرح میزبانی خود را ارتقاء دهید.

و یا فایل هـاي اضـافی موجـود روي فضـاي میزبانی خود را حذف کنید. مثلا ً سطل زبانه یا همانTrashرا میتوانید خالی کنید.

دقت داشته باشید که با قرمز شدن نوارDisk Usageو پرشدن فضاي میزبانی، به احتمال زیاد سایت شما با مشکلات عدیده اي روبرو خواهد شد.

به دلیـل اینکه دیگر قادر به ذخیره کردن هیچ نوع دادهاي روي فضاي میزبانی ِ خود نیستید.

Addon Domains:

تعداد کل دامنه هایی که به فضاي میزبانی خود متصل کردید را میتوانید از اینجـا شـاهد باشـید.

البته به همراه محدودیتی که براي اتصال دامنه هاي دیگر دارید.

Aliases:

تعداد دامنه هاي مستعار و همچنین تعداد کل دامنۀ مستعاري که میتوانید به فضاي میزبانی خود وصل کنید
را از این قسمت می توانید ببینید. دامنۀ مستعار یاAliasesهمان دامنه اي است که اگر به هاست متصل کنیـد، .

سـایت اصلی ِ شما با آن دامنه هم قابل دسترس خواهد بود. دقیقـا ً بـه ماننـد دامنـۀ اصـلی سـایت. بـه طـور کلـی

بـاAddonDomainمتفاوت است.

Autoresponders:

تعداد پاسخگوییهاي خودکاري که تا الان ساختید و تعداد کلی که میتوانید بسـازید را از اینجـا
میتواند دید.

Bandwidth:

پهناي باند مجاز قابل استفاده را به همراه کل پهناي باندي که سایت شما تا الان استفاده کرده اسـت.

را نشان میدهد. اگر بستۀ فضاي میزبانی ِ شما داراي محدودیت از نظر پهناي باند میباشد، این مورد را همیشه باید

بررسـی کنید تا مبادا فضاي میزبانی شما به دلیل استفادة بیش از حد پهناي باند تعلیق گردد.

ِ
Mailing Lists Disk Usage  :

میزان مصرف حجم فضاي میزبانی که توسط فهرستهاي ایمیل گرفته شـده اسـت را
در اینجا نشان میدهد.

اگر از این امکان سی پنل براي گرد آوردن مشتریانتان در کنار هم اسـتفاده مـیکنیـد، بایـدبـه حجمی از فضاي

میزبانی که این فهرست ها از شما میگیرند هم توجه داشته باشید.

•MySQL® Disk Usage:

میزان مصرف حجم فضاي میزبانی که توسط پایگاههاي دادة مصرف شده اسـت را در اینجـا نشان میدهد. کاملا ً میتوانید ببینید که داده هایی که در پایگاه دادة شما ذخیره شده اند، چه میزان از حجم کـل فضـاي

میزبانی ِ شما را مصرف کردند.

8
Email Accounts:

تعداد حساب هاي ایمیل و محدودیتی که براي ساخت این دست حساب دارید را نشـان مـیدهـد.

این حساب هاي ایمیل مرتبط با هر نوع دامنه اي است که تا به الان به سی پنل خود متصل کردید.

Email Filters:

نمایش تعداد صافی هاي ایمیل ساخته شده از تعداد کل صافی هاي ایمیل مجاز

Forwarders:

نمایش تعداد پاس دهنده هاي ایمیل ساخته شده از تعداد کل پاس دهنده هاي ایمیل مجاز

FTP Accounts:

نمایش تعداد حساب هايFTPساخته شده از تعداد کل حساب هايFTPمجاز

Mailing Lists:

نمایش تعداد فهرست هاي ایمیل ساخته شده از تعداد کل فهرست هاي ایمیل مجاز

Subdomains:

نمایش تعداد زیردامنه هاي ساخته شده از تعداد کل زیردامنه هاي مجاز این توضیحات بخش نوار آمار

و ارقام سی پنل بود .که به عنوان مدیر سایت باید یاد داشته باشید تا با این اطلاعات کار کنید.

برگرفته از :

کتاب cpanel پنل مدیریت فضای میزبانی سایت (نویسنده جمال روح بخش)

پاسخ به سوال دوستان :

شاید تاکنون به این فکر کرده باشین که چرا باید برای کسب و کار خود وبسایت داشته باشین ؟

دلیل اینکه می‌گوییم باید سایت داشته باشید این آمار است. توجه کنید که ۸۱٪ از افراد قبل از

تصمیم گیری در مورد خرید و فروش در یک کسب وکار یا خدمات، در اینترنت تحقیق می کنند.

یعنی ۲۵.۹۲ میلیون نفر هستند که مشاغل را به صورت آنلاین جستجو می کنند. با این وجود ۴۶% کسب و کارها فکر می‌کنند نیاز به وب سایت ندارند.

توجه داشته باشید که جهان به سمت دیجیتالی شدن پیش می‌رود و نداشتن وب سایت

برای یک شرکت یا هر کسب و کاری، به منزلۀ جا ماندن از گردونۀ روزگار است.

برای اطلاعات بیشتر با همکاران ما در شرکت آراز پردازش در ارتباط باشید

آدرس ایمیل:  info@arazpardazesh.com

اینستاگرام شرکت:   https://instagram.com/araz_pardazesh_kia

تماس با ما:     https://arazpardazesh.com/contact

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × یک =